Lista procedur:

1. Kontakty z rodzicami.

2. Powiadamianie rodziców/opiekunów prawnych uczniów o trudnych sytuacjach wychowawczych.

3. Postępowanie wobec ucznia znajdującego się w trudnej sytuacji materialnej.

4. Procedura organizowania  i udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej.

5. Postępowanie w sytuacji podejrzenia krzywdzenia dzieci przez pracowników szkoły.

 6. Postępowanie w sytuacji podejrzenia krzywdzenia dzieci przez inne osoby dorosłe (w tym rodziców/opiekunów prawnych dziecka). Niebieska Karta.

7. Procedura postępowania w przypadku podejrzenia, że rodzic jest pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.

8. Postępowanie w przypadku stwierdzenia naruszenia godności osobistej nauczyciela lub innego pracownika szkoły przez ucznia.

9. Postępowanie w sytuacjach zachowania agresywnego uczniów.

10. Postępowanie w przypadku uczniów uniemożliwiających prowadzenie lekcji (np. wulgaryzmy, głośne rozmowy, brak reakcji na uwagi i polecenia nauczycieli, wyjście   z lekcji).

11. Postępowanie w przypadku wagarów.

12. Postępowanie w przypadku niszczenia mienia szkolnego i prywatnego na terenie szkoły.

13. Postępowanie w przypadku kradzieży w szkole.

14. Postępowanie w sytuacji posiadania przedmiotów niedozwolonych na terenie szkoły.

15. Uzyskanie od ucznia informacji o cyberprzemocy (Internet, telefon komórkowy).

16. Procedury współpracy z Policją.

17. Postępowanie w momencie wypadku dziecka w szkole.

18. Procedury postępowania zespołu powypadkowego.

19. Procedura postępowania w przypadku prób samobójczych lub samobójstwa ucznia

20. Procedury kontaktu z mediami w sytuacji kryzysowej.

21. Udostępnienie i korzystanie rodziców/prawnych opiekunów z dokumentacji wewnątrzszkolnej dotyczącej swojego dziecka.

22. Dzieci chore, uczeń z  nadpobudliwością psychoruchową (ADHD).

23. Postępowanie w przypadku wszawicy w placówce.

24. Zwolnienie z zajęć wychowania fizycznego, religii, zajęć komputerowych/informatyki.

25. Ewakuacja uczniów i pracowników.

26. Procedura wycieczek szkolnych.

27. Procedura określająca szczegółowe warunki współdziałania organów szkoły oraz sposobów rozwiazywania sporów między nimi.

28. Procedura ubezpieczenia NNW uczniów i nauczycieli.

29. Procedury na wypadek zagrożeń zewnętrznych

30. Procedury bezpieczeństwa mające na celu zapobieganie i przeciwdziałanie COVID-19 wśród uczniów, rodziców i pracowników szkoły obowiązujące na terenie Szkoły Podstawowej Nr 1 im. H. Sienkiewicza w Czańcu od dnia 1 września 2020r.

30a. Zasady bezpieczeństwa mające na celu zapobieganie i przeciwdziałanie COVID-19 wśród uczniów, rodziców i pracowników szkoły obowiązujące na terenie Szkoły Podstawowej Nr 1 im. H. Sienkiewicza w Czańcu od dnia 18 stycznia 2021r.

31. Zasady oceniania zachowania uczniów podczas nauki zdalnej

32. Informacja dla rodziców uczniów o prowadzeniu nauki zdalnej – marzec 2020 rok

32a. Informacja dla rodziców uczniów o prowadzeniu nauki zdalnej – styczeń 2021 rok

33. Procedury i zasady nauczania hybrydowego i zdalnego w Szkole Podstawowej Nr1 im. H. Sienkiewicza w Czańcu w roku szkolnym 2021/2022