Zajęcia wyrównawcze – Projekt “Kamień milowy w edukacji w SP1Czaniec”

Zajęcia  wyrównawcze dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi:

Zajęcia korekcyjno- kompensacyjne

Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne  odbywają się raz w tygodniu. Celem zajęć  jest   spowodowanie  określonych, pozytywnych  zmian w zakresie sfery poznawczej i emocjonalno-motywacyjnej. Uczniowie zakwalifikowani do zajęć  mają trudnośc z koncentracją uwagi, ze specyficznymi trudnościami w opanowaniu umiejętności szkolnych, oraz są uczniami z zaburzoną koordynacją wzrokowo-ruchowa- słuchową. Zajęcia są ukierunkowane na  stworzenie  wszechstronnego rozwoju uczniów poprzez zbudowanie wiary we własne siły, eliminowanie i ograniczanie przyczyn niepowodzeń szkolnych, a także wyrównywanie braków w  wiadomościach  i umiejętnościach.

Zajęcia matematyka 

Zajęcia z matematyki odbywają się  w trzech  grupach. Uczniowie zakwalifikowani do zajęć mają braki w zakresie wiadomości i umiejętności matematycznych, brak im odwagi   w wyrażaniu  i prezentowaniu swoich rozwiązań i pomysłów, często nie potrafią logicznie rozumować i wyciągać prawidłowych wniosków. Celem  prowadzonych zajęć to:

Umożliwienie uczniom rozwoju twórczego myślenia, poszerzanie ich zainteresowań, zaspokojenie oczekiwań, pomoc w osiąganiu sukcesu oraz rozwiązywanie problemów matematycznych z wykorzystaniem nowoczesnych metod. Przełamanie strachu przed matematyką i przywrócenie wiary we własne siły Ukazanie przydatności wiedzy i umiejętności matematycznych. Ugruntowanie wiedzy zdobytej na lekcjach matematyki. Rozwijanie sprawności rachunkowej wśród uczniów. Uzupełnianie braków w wiadomościach matematycznych. Wyrobienie poczucia własnej wartości. Rozwijanie logicznego myślenia i formułowania wniosków. Przygotowanie uczniów do wykorzystania wiedzy matematycznej w życiu codziennym. Wyrabianie nawyku sprawdzania otrzymanych odpowiedzi korygowanie błędów. Rozwijanie umiejętności czytania tekstu ze zrozumieniem, (głównie treści zadań tekstowych).Uczniowie zakwalifikowani do zajęć potrzebują działań ukierunkowanych na realizację powyższych celów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *