Celem świetlicy szkolnej jest prowadzenie działalności opiekuńczo wychowawczej oraz dydaktyczno – terapeutycznej wspierającej wszechstronny rozwój osobowości ucznia.
Praca wychowawcza świetlicy skupiona jest wokół tygodni tematycznych, których treść skorelowana jest z porami roku oraz kalendarzem świąt. Zajęcia świetlicowe obejmują aktywność plastyczno – techniczną, usprawnianie ruchowe, zadania umuzykalniające, działalność dydaktyczną i terapeutyczną. Ważne jest kształtowanie samodzielności i zaradności uczniów, rozwijanie ich zainteresowań a także usprawnianie technik szkolnych. Wiele zadań prowadzonych jest w grupach, co sprzyja budowaniu więzi między uczniami, uczy wyrażania emocji oraz współdziałania. Szczególną uwagę zwraca się na koleżeńską pomoc, bezpieczeństwo i poszanowanie godności drugiego człowieka.

Główne założenia świetlicy szkolnej:

1. CZAS WOLNY.
– Zagwarantowanie możliwości aktywnego i kulturalnego spędzenia czasu wolnego.

2. SZCZYPTA INSPIRACJI.
– Rozwijanie pasji oraz pogłębianie zainteresowań uczniów.

3. Z KULTURĄ NA CO DZIEŃ I OD ŚWIĘTA.
– Kształtowanie u uczniów nawyków kulturalnego zachowania się w codziennych sytuacjach.

4. Z NAUKĄ ZA PAN BRAT.
– Pomoc w odrabianiu zadań domowych. Organizowanie zajęć utrwalających wiadomości zdobyte w szkole.