1. Kontakty z rodzicami.
  2. Powiadamianie rodziców/opiekunów prawnych uczniów o trudnych sytuacjach wychowawczych.
  3. Postępowanie wobec ucznia znajdującego się w trudnej sytuacji materialnej.
  4. Procedura organizowania  i udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej.
  5. Postępowanie w sytuacji podejrzenia krzywdzenia dzieci przez pracowników szkoły.
  6. Postępowanie w sytuacji podejrzenia krzywdzenia dzieci przez inne osoby dorosłe (w tym rodziców/opiekunów prawnych dziecka). Niebieska Karta.
  7. Procedura postępowania w przypadku podejrzenia, że rodzic jest pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
  8. Postępowanie w przypadku stwierdzenia naruszenia godności osobistej nauczyciela lub innego pracownika szkoły przez ucznia.
  9. Postępowanie w sytuacjach zachowania agresywnego uczniów.

10. Postępowanie w przypadku uczniów uniemożliwiających prowadzenie lekcji (np. wulgaryzmy, głośne rozmowy, brak reakcji na uwagi i polecenia nauczycieli, wyjście   z lekcji).

11.  Postępowanie w przypadku wagarów.

12.  Postępowanie w przypadku niszczenia mienia szkolnego i prywatnego na terenie szkoły.

13.  Postępowanie w przypadku kradzieży w szkole.

14.  Postępowanie w sytuacji posiadania przedmiotów niedozwolonych na terenie szkoły.

15.  Uzyskanie od ucznia informacji o cyberprzemocy (Internet, telefon komórkowy).

16.  Procedury współpracy z Policją.

17.  Postępowanie w momencie wypadku dziecka w szkole.

18.  Procedury postępowania zespołu powypadkowego.

19.  Procedura postępowania w przypadku prób samobójczych lub samobójstwa ucznia

20.  Procedury kontaktu z mediami w sytuacji kryzysowej.

21.  Udostępnienie i korzystanie rodziców/prawnych opiekunów z dokumentacji wewnątrzszkolnej dotyczącej swojego dziecka.

22.  Dzieci chore, uczeń z  nadpobudliwością psychoruchową (ADHD).

23.  Postępowanie w przypadku wszawicy w placówce.

24.  Zwolnienie z zajęć wychowania fizycznego, religii, zajęć komputerowych/ informatyki.

25.  Ewakuacja uczniów i pracowników

26. Procedura wycieczek szkolnych.

27. Procedura określająca szczegółowe warunki współdziałania organów szkoły oraz sposobów rozwiązywania sporów między nimi.

28. Procedura ubezpieczenia NNW uczniów i  nauczycieli.